Algemene voorwaarden

mei 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Stichting De Haamen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deel A van deze algemene voorwaarden betreft de gebruiksvoorwaarden accommodaties. Deel B betreft de voorwaarden voor de klantenkaart en producten.

Naast de algemene voorwaarden hanteert De Haamen ook huisregels op en binnen haar accommodaties waaraan bezoekers zich gevraagd en ongevraagd aan dienen te houden. De huisregels zijn zichtbaar bij de ingang van onze accommodaties. 

Deel A: Gebruiksvoorwaarden accommodaties

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1    Gebruikgever: de Stichting De Haamen, de hierdoor aangestelde functionarissen en overige daartoe door de gebruikgever aangewezen personen, gevestigd te 6191 HV Beek, gemeente Beek, De Haamen 1 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer 41073414;

1.2    Gebruiknemer: de partij met wie gebruikgever een gebruiksovereenkomst of een schriftelijke bevestiging aangaat ten aanzien van de sportaccommodatie en/of sportmateriaal en/of daar feitelijk gebruik van maakt;

1.3    Sportaccommodatie: de door gebruiknemer te gebruiken sportaccommodatie zoals benoemd in de gebruiksovereenkomst of bevestiging; tot de buitensportaccommodatie worden tevens gerekend:

 • de sport- en oefenvelden, inclusief de daarin liggende draineringen; de daarbij behorende opstallen, voor zover zij niet voor de openbare dienst zijn bestemd;
 • de rioleringen, gas-, water-, elektra-, telefoon-, en andere leidingen;
 • de technische installaties, inclusief de bemalingsinstallaties;
 • de wegen, paden en andere verharde oppervlakken;
 • de poorten, hekwerken en andere erfafscheidingen;
 • de boomsingels en andere beplante oppervlakken;
 • de sloten en andere waterlopen;

1.4    Sportmateriaal: de in de sportaccommodatie aanwezige inrichting, toestellen en (sport)materialen die zoals overeengekomen gebruikt kunnen worden;

1.5   Incidenteel gebruik: het gebruik van de sportaccommodatie op basis van een schriftelijke bevestiging op urenbasis, geen langdurig gebruik;

1.6   Langdurig gebruik: het gebruik van de sportaccommodatie op basis van een vastgestelde gebruiksovereenkomst of een bevestiging waarin regelmatig terugkerend gebruik gedurende ten minste één seizoen wordt overeengekomen;

1.7    Gebruiksovereenkomst: een separate gebruiksovereenkomst tussen gebruikgever en gebruiknemer waarop de Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, hierna te noemen “de overeenkomst”;

1.8    Bevestiging: een schriftelijke bevestiging van gereserveerde dagen, tijden en sportaccommodaties waarop de Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn;

1.9    Verantwoordelijk leider en/of toezichthouder: de persoon of personen waarvan de gebruiknemer op voorhand schriftelijk aan gebruikgever heeft verklaard dat deze bevoegd is om gebruiknemer te vertegenwoordigen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging hiervan, waarin de beschikbaarstelling en het gebruik van een in beheer van gebruikgever zijnde sportaccommodatie en/of van sportmateriaal (geheel of gedeeltelijk) worden geregeld of vastgelegd alsmede op het feitelijke gebruik daarvan door enige wederpartij.

Artikel 3. Gebruiksovereenkomst of bevestiging

3.1    Van de sportaccommodatie mag slechts gebruik worden gemaakt op basis van een schriftelijke overeenkomst of een bevestiging van gebruikgever en wel uitsluitend voor de genoemde activiteiten, perioden en tijden. Gebruik van de sportaccommodatie zonder een voorafgaande schriftelijke overeenkomst of een bevestiging is niet toegestaan. Het al dan niet aanbieden en/of sluiten van een overeenkomst of een bevestiging ten aanzien van de sportaccommodatie staat ter vrije beoordeling van gebruikgever. Het gebruiken in het verleden geeft geen recht op het gebruiken in de toekomst.

3.2    Bij langdurig gebruik wordt eventueel een apart rooster in de bevestiging opgenomen.

3.3   Gebruiknemer is gehouden om steeds direct voor aanvang van het daadwerkelijke gebruik de sportaccommodatie met het sportmateriaal te inspecteren en eventuele schade en gebreken daaraan voor aanvang van het daadwerkelijk gebruik te melden aan gebruikgever c.q. beheerder. Alsdan zal door of namens gebruikgever met gebruiknemer een inspectie plaatsvinden en schriftelijk, door beide partijen ondertekend, de staat bij aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie met het sportmateriaal, worden vastgelegd.

3.4    Meldt gebruiknemer voor aanvang van het daadwerkelijk gebruik van de sportaccommodatie geen schades of gebreken conform artikel 3.3. dan wordt gebruiknemer geacht de sportaccommodatie met het sportmateriaal te hebben ontvangen en aanvaard in goede staat van onderhoud, schoon en zonder gebreken (dus onder meer: venster- en glasdicht, zonder gebroken, gebarsten en beschadigde ruiten en met onbeschadigd sanitair en materialen).

3.5    Gebruiknemer is gehouden om na het eindigen van de overeenkomst of de bevestiging de sportaccommodatie met het sportmateriaal in dezelfde staat achter te laten als vastgesteld tussen partijen conform artikel 3.3 respectievelijk als genoemd in artikel 3.4.

3.6    Ontstane, dreigende en/of geconstateerde schade en gebreken aan de sportaccommodatie met het sportmateriaal tijdens het gebruik, dient gebruiknemer omgaand te melden bij de gebruikgever c.q. beheerder.

Artikel 4.  Gebruik en toegang

4.1    Gebruikgever beslist op een aanvraag tot gebruik van een sportaccommodatie en bepaalt van welke andere ruimten eventueel gebruik mag worden gemaakt.

4.2    Gebruiknemer heeft nimmer recht op enig exclusief gebruik van de sportaccommodatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Gebruikgever beslist - ook bij langdurig gebruik - hoeveel gebruikers tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de sportaccommodatie.

4.3    Toegang tot en het gebruik van de sportaccommodatie is enkel aan gebruiknemer toegestaan indien en zolang er een verantwoordelijk leider in de sportaccommodatie aanwezig is.

4.4    Gebruikgever en de daartoe door gebruikgever aangewezen personen dienen door gebruiknemer te allen tijde vrije toegang tot de sportaccommodatie te worden verleend.

4.5    Personen of groepen, welke niet vergezeld zijn van of onder toezicht staan van een verantwoordelijk leider en/of toezichthouder mogen niet worden toegelaten tot de sportaccommodatie.

4.6    Gebruikgever heeft het recht personen of groepen tijdelijk of blijvend de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen of hen (te laten) verwijderen, wanneer hun gedrag in strijd is met de openbare orde, veiligheid of de goede zeden en/of ter behoud van de goede naam van de Gebruikgever of wanneer zij op enige wijze schade toebrengen aan eigendommen van de Gebruikgever, van de Gemeente Beek of van derden.

Artikel 5.  Gebruikersvergoeding, betaling en onderhoud

5.1    Gebruiknemer is een gebruikersvergoeding verschuldigd zoals opgenomen in de overeenkomst of bevestiging. Vergoedingen welke betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie voor een actieve sportbeoefening zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Over overige vergoedingen wordt omzetbelasting in rekening gebracht behoudens het geval waarin sprake is van een vrijstelling. De vergoeding voor het gebruik van de sportaccommodatie wordt jaarlijks opnieuw door gebruikgever vastgesteld. De betaaldatum wordt in de overeenkomst opgenomen.

5.2    Een gebruiknemer bij langdurig en incidenteel gebruik, die geen gebruik maakt van de aan hem in het kader van de overeenkomst/bevestiging ter beschikking gestelde en gereserveerde sportaccommodatie is verplicht dit te voren schriftelijk te melden bij de afdeling reserveringen en is

 • indien hij dit 2 volle maanden, voorafgaand aan de maand waarin het gebruik zou plaatsvinden, van te voren schriftelijk bij de afdeling reserveringen meldt, geen vergoeding voor het gebruik verschuldigd, onder verval van aanspraak op het gebruik van de sportaccommodatie op de desbetreffende dag en tijdstip:
 • indien hij dit op een kortere termijn dan voorgenoemde 2 volle maanden tevoren schriftelijk bij de afdeling meldt, niettemin de gehele overeengekomen vergoeding voor het gebruik verschuldigd, onder verval van aanspraak op het gebruik van de sportaccommodatie op de desbetreffende dag en tijdstip.

5.3    Gebruik buiten de tijden zoals opgenomen in de overeenkomst of bevestiging is niet toegestaan. Overschrijding van de tijden wordt aan de gebruiknemer in rekening gebracht, waarbij voor een gedeelte van een uur een heel uur in rekening wordt gebracht. Bovendien dient de gebruiknemer alle door de overschrijding veroorzaakte schade te vergoeden.

5.4    De gebruiknemer die geen gebruik maakt van de aan hem in het kader van de overeenkomst/bevestiging ter beschikking gestelde en gereserveerde sportaccommodatie is verplicht dit tevoren schriftelijk te melden bij gebruikgever maar heeft in principe geen recht op restitutie van de gebruiksvergoeding, mits anders overeengekomen.

5.5    De door gebruikgever gehanteerde betalingstermijnen, zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling, is de gebruiknemer van rechtswege in gebreke en is gebruikgever gerechtigd zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente alsmede administratie- en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6.  Algemene regels voor het gebruik van de sportaccommodatie

6.1    De gebruiknemer heeft tijdens het gebruik tevens recht op het gebruik van in de sportaccommodatie aanwezige inrichting, toestellen en (sport)materialen, zoals doelen, netten, baskets en andere attributen die nodig zijn voor de beoefening van de desbetreffende tak van sport. Het gebruik van de sportaccommodatie is slechts toegestaan gedurende de door gebruikgever met gebruiknemer overeengekomen tijden en overeenkomstig de afgesproken doeleinden. De vastgestelde tijden zijn inclusief het in gereedheid brengen, ontruimen en schoon en opgeruimd opleveren van de sportaccommodatie. Het gebruik van de kleed- en wasruimten is evenwel toegestaan vanaf een kwartier voor aanvang van de vastgestelde tijden tot een kwartier na afloop daarvan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruikgever is het gebruik van de sportaccommodatie niet toegestaan buiten de overeengekomen tijden of voor andere doeleinden dan is afgesproken. Het is gebruiknemer niet toegestaan tijden met derden te ruilen. Gebruikgever kan in bepaalde periodes andere openingstijden hanteren, zulks na overleg met de gebruiknemer en in alle redelijkheid.

6.2    Gebruikgever kan in verband met bijzondere wedstrijden of evenementen of uit te voeren (onderhouds-) werkzaamheden, het recht tot gebruik van de sportaccommodatie tijdelijk intrekken. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt de gebruiknemer hiervan uiterlijk 14 dagen tevoren in kennis gesteld. (Gebruikgever streeft naar berichtgeving drie tot zes maanden tevoren). Het recht tot gebruik van sportterreinen kan tevens in verband met weersomstandigheden of terreingesteldheid, ter beoordeling van gebruikgever, te allen tijde worden ingetrokken. Gebruiknemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Gebruiknemer kan in de in dit artikellid genoemde gevallen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding en gebruikgever is in deze gevallen nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, welke door de gebruiknemer of derden wordt geleden.

6.3    Gebruikgever kan voor grote en of internationale toernooien, evenementen en calamiteiten de openingsdagen en/of –tijden wijzigen of de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk claimen.

Indien door vorenstaande geen gebruik gemaakt kan worden van de sportaccommodatie bestaat voor de gebruiknemer in principe geen recht op vermindering van de gebruikersvergoeding. Indien het echter om aanzienlijk  minder gebruik gaat, hebben beide partijen het recht hierover in overleg te treden en afspraken te maken.

6.4    Gebruikgever kan besluiten tot sluiting van de sportaccommodatie op de volgende dagen (al dan niet op te  bepalen tijdstippen), zoals doch niet uitsluitend; Nieuwjaarsdag, carnavalszondag, -maandag en –dinsdag, eerste en tweede Kerst- en Paasdag, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart, Bevrijdingsdag (lustrum). Kerstavond en oudejaarsdag.

6.5    Het is gebruiknemer verboden de sportaccommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of enig ander gebruik af te staan, dan wel tijden met derden te ruilen, ongeacht of dit om baat of om niet geschiedt.

6.6    Gebruiknemer verleent nu voor alsdan toestemming dat kleedruimtes-indien noodzakelijk – mede gelijktijdig met andere gebruikers wordt gebruikt.

Artikel 7.  Algemene verplichtingen gebruiknemer

7.1    Het gebruik van de gymnastiek- en turntoestellen is uitsluitend toegestaan in aanwezigheid van een gediplomeerd of gecertificeerd begeleider. Het gebruik van overig materiaal is alleen toegestaan in de aanwezigheid van een verantwoordelijke.

7.2    Gebruikgever heeft ten aanzien van veiligheid diverse maatregelen genomen in de sportaccommodatie. Met name in de gebouwen wordt de vluchtwegroutes aangegeven door pictogrammen en zijn er blusmiddelen aangebracht. De gebruiknemer dient zelf te zorgen voor EHBO materiaal.  

7.3    Gebruiknemer draagt er zorg voor dat de verantwoordelijk leider de sportaccommodatie niet eerder verlaat dan nadat alle door gebruiknemer toegelaten personen de sportaccommodatie hebben verlaten.

7.4    Gebruiknemer is verantwoordelijk voor een juiste en volledige naleving van wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze voor de betreffende activiteit en gebruikte sportaccommodatie vereist zijn.

Gedurende het gebruik is gebruiknemer te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, het waarborgen van de veiligheid van de aanwezige personen en het toezien op de stipte naleving van deze voorwaarden, eventuele bijzondere gebruikersvoorwaarden en huisregels, voor zover van toepassing, in de sportaccommodatie.

7.5    Gebruiknemer is verantwoordelijk voor de toelating van, het toezicht op en het vertrek van personen in de sportaccommodatie.

7.6    Gebruiknemer is verplicht:

 • in de meest ruime zin zorg te dragen voor een verantwoord en behoorlijk gebruik (steeds overeenkomsig de normale bestemming) van de sportaccommodatie, alsmede van het door gebruikgever beschikbaar gestelde sportmateriaal;
 • zorg te dragen voor het tijdig ontruimen en het in ordelijke toestand achterlaten van de sportaccommodatie, het opruimen van de gebruikte sportmateriaal binnen de gereserveerde tijd en (voor zover van toepassing) het ondertekenen van het gebruiksrapport.

7.7    Gebruiknemer draagt tijdens het gebruik van de sportaccommodatie zorg voor:

 • het te allen tijde aanwezig doen zijn van een door gebruiknemer aangewezen verantwoordelijk leider;
 • het desgewenst afsluiten van een schadeverzekering op eigen naam, indien gebruiknemer toestemming heeft verkregen zaken in de sportaccommodatie op te slaan;
 • (in geval van sleutelgebruik:) het sluiten van ramen en deuren, het controleren van alle ruimten opdat geen personen achterblijven, het doven van alle lichten, het inschakelen van de alarminstallatie (indien aanwezig) en het deugdelijk afsluiten van de sportaccommodatie.

7.8    Het is voor gebruiknemer en alle in de sportaccommodatie aanwezige personen verboden:

7.8.1    de overdekte sportaccommodaties en andere door gebruikgever aangewezen ruimten te betreden met straatschoeisel (gymnastiekschoenen en andere sportschoenen, die reeds buiten de sportaccommodatie als straatschoeisel werden gebruikt) of gymnastiekschoenen die sporen op de sportvloer achterlaten;

    7.8.2  binnen de sportaccommodatie huisdieren toe te laten;

    7.8.3  te roken in de gebouwen;

    7.8.4  alcoholhoudende dranken te gebruiken, met uitzondering van eventuele speciaal daartoe aangewezen ruimten;

    7.8.5  in de overdekte sportaccommodaties consumptieartikelen of dranken te verstrekken of te verkopen;

    7.8.6  kennisgevingen of aankondigingen van welke aard dan ook in de sportaccommodatie aan te brengen; tenzij met toestemming van gebruikgever op de aanwezige publicatieborden;

    7.8.7  zonder voorafgaande goedkeuring van gebruikgever reclame en/of propaganda te maken of aan te brengen in, aan of op de sportaccommodatie;

    7.8.8  wijzigingen in, aan of op de sportaccommodatie aan te brengen;

    7.8.9  zaken, welke behoren tot de inventaris van de sportaccommodatie, mee te nemen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij kennelijk bestemd zijn; zelf meegebrachte zaken, van welke aard dan ook, op te bergen of achter te laten;

    7.8.10  gebruik te maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval van nood;

    7.8.11  zonder toestemming van gebruikgever gebruik te maken van de geluidsinstallatie, elektronische scoreborden en overige technische installaties;

    7.8.12  zonder toestemming van gebruikgever gebruik te maken van de tribunes;

    7.8.13  de niet publieke ruimten te betreden;

    7.8.14  wijziging te brengen in de regeling van de verwarming in de overdekte sportaccommodaties;

    7.8.15  wijziging te brengen in de schakeling van verlichting van de overdekte sportaccommodaties;

    7.8.16  met motorrijtuigen binnen de afrastering te komen indien daartoe geen speciale voorzieningen zijn getroffen;

    7.8.17  motorrijtuigen en andere voertuigen (waaronder begrepen motoren en (brom)fietsen) te stallen buiten de daarvoor bestemde plaatsen;

    7.8.18  in de overdekte sportaccommodaties kleefmiddel te gebruiken, tenzij gebruikgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven aan gebruiknemer;

    7.8.19  handelingen te (doen) verrichten of milieugevaarlijke zaken te gebruiken waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de sportaccommodatie kan ontstaan;

    7.8.20  entreegelden te heffen, tenzij met toestemming van gebruikgever;

7.9    Alle in de sportaccommodatie aanwezige personen zijn verplicht:

  • de nooduitgangen en/of blusmiddelen vrij te houden van obstakels;
  • afval in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren;
  • zich te houden aan de eventuele huisregels.

7.10    Gebruiknemer mag bij het gebruik van de sportaccommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Gebruiknemer zorgt er voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

7.11    Het is gebruiknemer verboden ballen en dergelijke te gebruiken in kleedruimtes en verkeersruimtes.

Artikel 8.  Sleutelgebruik

8.1    Wanneer aan gebruiknemer een of meer sleutels van de sportaccommodatie ter hand worden gesteld, mag hij deze niet dupliceren.

8.2    Bij verlies of vermissing van ter hand gestelde sleutels, dient gebruiknemer binnen één werkdag na het verlies en/of vermissing gebruikgever daarvan in kennis te stellen. Gebruiknemer is aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of vermissing van sleutels. De hiermede verband houdende kosten moeten door gebruiknemer worden vergoed.

8.3    Na beëindiging van de overeenkomst of bevestiging dient gebruiknemer de aan hem ter hand gestelde sleutels binnen twee werkdagen te hebben ingeleverd bij gebruikgever. Indien de sleutels niet binnen twee werkdagen na beëindiging inlevert, verbeurt gebruiknemer aan gebruikgever een direct opeisbare boete van € 10,00 per dag voor elke dag dat in verzuim is.

8.4    Gebruikgever is gerechtigd bij het ter hand stellen van sleutels een waarborgsom te vragen welke gebruiknemer verplicht is voor aanvang van het gebruik aan gebruikgever te voldoen, welke wordt gerestitueerd na correcte inlevering van alle sleutels.

8.5    Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de sportaccommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, komen voor rekening van gebruiknemer.

Artikel 9.  Bijzondere bepalingen voor het gebruik voor evenementen en ander niet regulier (sport)gebruik

9.1    Indien gebruiknemer de sportaccommodatie wil gebruiken voor een evenement of ander niet regulier gebruik, waarbij de aard en/of het aantal deelnemers dan wel toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik, dient hij tijdig en schriftelijk toestemming te vragen bij gebruikgever. Zonder schriftelijke overeenkomst of bevestiging of schriftelijk gegeven toestemming is niet regulier gebruik van de sportaccommodatie niet toegestaan. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden ook met in achtneming van de afgegeven gebruiksvergunning van de gemeente.

9.2    Gebruiknemer dient in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen van overheidswege  en zich te houden aan de bepalingen in deze vergunningen/ontheffingen.

9.3    Gebruiknemer dient bij evenementen te beschikking over voldoende verzekeringen zoals, maar niet beperkt tot een evenementenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, materiaalverzekering, brand en diefstal van goederen en materialen, medische kosten verzekering, ongevallenverzekering.

9.4    Voorafgaande aan het evenement wordt een draaiboek opgesteld dat met gebruikgever wordt besproken. Dit draaiboek dient voldoende inzicht te geven in de gehele organisatie van het evenement en een situatieschets met eventuele benodigde attributen en voorzieningen voor het evenement. De op- en afbouwtijden van deze attributen en voorzieningen alsmede de aanvoer van materialen en de maatregelingen om beschadiging van de sportaccommodatie te voorkomen dienen in het draaiboek te worden opgenomen.          

9.5    Gebruiknemer dient zorg te dragen voor voldoende BHV (Bedrijfshulpverlening)/EHBO‘ers en beveiligers/bewaking tijdens het evenement en tijdens de op- en afbouwperiode.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

10.1    Gebruiknemer is aansprakelijk voor alle schade, welke tijdens of in verband met het gebruik van de sportaccommodatie of beschikbaar gestelde materialen wordt berokkend aan gebruikgever of aan Gemeente Beek, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage dan wel van opzet of grove schuld van gebruikgever. Gebruiknemer is verplicht alle schade terstond te melden aan gebruikgever. Gebruikgever is gerechtigd schade op kosten van gebruiknemer te herstellen. Schade en kosten aan de zijde van gebruikgever als gevolg van verontreiniging van de sportaccommodatie en/of inventaris tijdens de gebruikstijd, moeten door gebruiknemer worden vergoed, tenzij sprake is van normaal gebruik.

10.2    Gebruikgever is niet aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, welke tijdens of in verband met het gebruik van de sportaccommodatie of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet of grove schuld van gebruikgever.

10.3    Gebruikgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van belemmeringen door een derde, waardoor het gebruik van de sportaccommodatie wordt verhinderd of verminderd.

10.4    Gebruikgever is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel van de gebruiknemer of van personen, die onder verantwoordelijkheid of met instemming van gebruiknemer zijn toegelaten tot de sportaccommodatie.

10.5    Gebruiknemer vrijwaart gebruikgever voor alle aanspraken (van anderen dan de gebruiknemer) tot vergoeding van schade, welke met het gebruik van de sportaccommodatie of beschikbaar gestelde materialen in enigerlei verband staat.

Gebruiknemer vrijwaart gebruikgever tevens voor alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, die gebruikgever moet maken in verband met een (rechts)vordering en/of aanspraak als vorenbedoeld.

10.6    Gebruiknemer dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Op verzoek van gebruikgever moet gebruiknemer inzage geven in de polis(sen) en de verzekeringsvoor­waar­den en hem de premiekwitanties tonen.

Artikel 11.            Toezicht

11.1    Gebruikgever kan te allen tijde toezicht houden op de naleving van deze voorwaarden, de overeenkomst of bevestiging en eventuele bijzondere gebruikersvoorwaarden. Aanwijzingen van gebruikgever dienen stipt en onverwijld door gebruiknemer en de in de sportaccommodatie aanwezige personen te worden opgevolgd.

11.2    Op verzoek van gebruikgever dient gebruiknemer en/of de door gebruiknemer aangewezen verantwoordelijk leider(s)/toezichthouders zich te legitimeren.

Artikel 12.            Calamiteiten

12.1    Indien gebruikgever ontruiming gelast dient gebruiknemer terstond de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Gebruikgever is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade, welke voor gebruiknemer hieruit mochten voortvloeien. Gebruiknemer vrijwaart gebruikgever tegen alle aanspraken van derden ter zake.

12.2    In geval van calamiteiten, door gebruikgever vast te stellen, kan de overeenkomst en het gebruik worden opgeschort tot nader order. Een besluit hiertoe wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gesteld aan gebruiknemer. In voorkomend geval wordt een evenredig deel van de gebruikersvergoeding op de totale gebruikersvergoeding in mindering gebracht, zulks ter beoordeling door gebruikgever.

12.3    Gebruiknemer verplicht zich tot kennisname van het calamiteiten- en ontruimingsplan zoals in de sportaccommodatie aanwezig en kennis te nemen en metterdaad kunnen toepassen van de in het ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes.

12.4    Gebruiknemer kan worden uitgenodigd voor een calamiteitenoefening ook al valt dit buiten de gereserveerde perioden of tijdstippen. Deelname aan de oefening alsmede het bepalen welke toezichthouders namens  gebruiknemer dienen deel te nemen, valt geheel onder verantwoordelijkheid van gebruiknemer.

12.5    Indien zulks op grond van de geldende regelgeving is voorgeschreven dient gebruiknemer zorg te dragen voor de aanwezigheid van de nodige bedrijfshulpverleners en de aanwezigheid van communicatiemiddelen (mobiele telefoon) voor het melden van een calamiteit.

Artikel 13.  Slotbepalingen

13.1    In alle gevallen waarin deze voorwaarden en de overeenkomst niet voorzien, beslist gebruikgever.

13.2    Gebruikgever is gerechtigd deze algemene gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht direct na bekendmaking daarvan aan gebruiknemer. Gebruiknemer heeft alsdan het recht om binnen veertien dagen na de bekendmaking van de wijziging, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan gebruikgever te ontbinden.

13.3    Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.4    Ter zake geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is uitsluitend de rechtbank Maastricht en ingeval het een kantonzaak betreft, de kantonrechter Sittard, bevoegd.

 

Deel B: Voorwaarden voor de klantenkaart en producten

Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle klantenkaarten en producten van toepassing. Hieronder volgt een beschrijving van de voorwaarden die gelden bij de klantenkaart en producten.

Algemeen

 • Een toegangsbewijs geeft recht op het bijwonen van de betreffende activiteit, en alleen op de geldige datum.
 • Wanneer u als klant start met het regelmatig volgen van sport- en beweeglessen of zwemlessen/-activiteiten dan kunt u gebruik maken van een klantenkaart. Deze klantenkaart biedt prijsvoordelen voor diverse producten.
 • Op één klantenkaart kunnen meerdere verschillende producten of tegoeden gezet worden.
 • Het aanmaken van een eerste klantenkaart is kosteloos. Voor een 2de of vervangende klantenkaart worden kosten in rekening gebracht.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. Dat geldt ook voor de producten en tegoeden op de klantenkaart.
 • De producten op de klantenkaart hebben een maximale geldigheidsduur, waarna het product of tegoed vervalt. Er wordt geen geld terug gegeven op vervallen producten en tegoeden.
 • Indien je met De Haamen een overeenkomst sluit geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst annuleren door een e-mail te sturen naar info@dehaamen.nl met het verzoek tot herroeping van de overeenkomst. Stuur hierbij ook altijd je contactgegevens door. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten of bezoekkaarten met een specifieke datum. Heb je al gebruik gemaakt van de diensten van De Haamen dan ben je een evenredige vergoeding verschuldigd voor die periode.

1. Zwem-ABC: de zwemlessen

Specifieke voorwaarden geldend bij de producten Zwem-ABC:

 • De 8-lessenkaarten Zwem-ABC is vanaf de aanschafdatum maximaal 4 weken geldig.
 • De producten zijn te gebruiken voor de ingeplande reguliere zwemlessen.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • De Haamen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en productaanbod.
 • Bij verzuim wegens ziekte van uw kind dient u dit direct en voorafgaand aan de zwemles te melden via het digitale Leerlingvolgsysteem. De 1ste gemiste les is altijd voor uw rekening.
 • Indien uw kind langer aaneengesloten ziek blijft wordt de leskaart tijdelijk stop gezet tot het moment dat u uw kind weer hersteld is. Voorwaarde daarbij is dat u tijdig en correct uw kind bij ons heeft ziekgemeld. 
 • Indien uw kind het Zwem-ABC traject onderbreekt zijn wij gerechtigd de cursusplaats van uw kind te laten vervallen. Uw kind wordt dan opnieuw op de wachtlijst geplaatst.
 • Op officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio zijn er geen reguliere zwemlessen. De geldigheid van de leskaarten wordt hierop aangepast en zo nodig in verhouding verlengd.
  Indien er door overmacht door De Haamen geen zwemles gegeven kan worden dan wordt het product niet afgeboekt en de geldigheid van uw leskaart evenredig verlengd.
 • Zwemlestegoeden die resteren na het behalen van het zwemdiploma of tussentijdse uitschrijving uit het Zwem-ABC traject kunnen op verzoek worden gerestitueerd bij de receptie van De Haamen.

2. Aquasportief, Recreatief Zwemmen en Beweeglessen

Specifieke voorwaarden geldend bij de producten en klantenkaarten voor aquasportief lessen, recreatief zwemmen en de beweeglessen:

 • De klantenkaarten en de daarop staande producten/tegoeden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • 12 lessen- of badenkaarten hebben een geldigheid van maximaal 6 maanden vanaf de aanschafdatum.
 • 25 lessen- of badenkaarten hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar vanaf de aanschafdatum.
 • Onder aquasportief lessen vallen alle reguliere aquasport lessen zoals: aquapower, - bootcamp, -joggen, fit & vitaal, etc.
 • Onder recreatief zwemmen valt het dameszwemmen, banenzwemmen en familiezwemmen. Discozwemmen, evenementen en incidentele (recreatieve)activiteiten zijn uitgezonderd.
 • Onder beweeglessen vallen alle lessen van het 50-FIT programma: zoals sport & spel, (sportief) wandelen, circuittraining, dansen, etc.
 • Op officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio geldt een aangepast en beperkter aanbod van activiteiten en/of openstellingsrooster.
 • Het is toegestaan om op uw klantenkaart inwonende minderjarige gezinsleden mee te nemen als introduce. Per introduce wordt eveneens een product afgeboekt.
 • De Haamen behoudt zich het recht voor om het aanbod en rooster te allen tijde te wijzigen.
 • Langdurige verhindering door ziekte of anderszins geeft geen recht tot teruggave van vervallen tegoeden en producten. U kunt schriftelijk verzoeken uw kaart tijdelijk (maximaal 6 maanden aaneengesloten) te stoppen zonder opgaaf van rede.
 • Resterende tegoeden worden niet geretourneerd.

3. Slotbepalingen

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het management van De Haamen.
 • Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • De Haamen is gerechtigd de voorwaarden voor de klantenkaart en producten eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht direct na bekendmaking daarvan aan de klant. Bekendmaking gebeurt digitaal via de door de klant aan ons beschikbaar gestelde contactgegevens. De klant heeft alsdan het recht om binnen veertien dagen na de bekendmaking van de wijziging, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan gebruikgever te ontbinden.
 • Ter zake geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is uitsluitend de rechtbank Maastricht en ingeval het een kantonzaak betreft, de kantonrechter Sittard, bevoegd.